Model oceny jednostek ochrony zdrowia zaproponowany został przez Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie założone w Rybniku w 2009 roku, którego twórcą jest dr n. med. Marcin Wieliński.

Mimo znacznych postępów w leczeniu chorych , średnio co dziesiąty pacjent w Europie ulega zakażeniom szpitalnym. Zagrożenie przeniesienia zagrożenia dotyczy zarówno pacjenta jak i personelu co stanowi jeden z najpoważniejszych problemów medycznych i ekonomicznych.

Wymagania dla certyfikacji systemu Czysty Szpital w programie Czyste Leczenie zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące skutecznego zapobiegania występowaniu i przenoszeniu zakażeń. Wykorzystane są w tym celu zarówno wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa biologicznego jak i możliwości techniczne wynikające z postępów dziedzinie dezynfekcji i sterylizacji oraz bezpiecznych wyrobów medycznych.

Zbiór zasad tworzących program Czyste Leczenie nazywamy:


Czyste Leczenie Inspector Część placówek medycznych zaczęła już systematycznie doskonalić w swojej działalności nowoczesne standardy higieny. Opierają się one na zarządzaniu środowiskiem mikrobiologicznym jako kluczowym czynniku minimalizującym ryzyko zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem punktów krytycznych. Specjalistyczne zabiegi diagnostyczne i lecznicze są często związane z większym ryzykiem zakażeń szpitalnych. Do zakażenia może dojść podczas powszechnie stosowanych zabiegów tj. endoskopia, zabiegi chirurgiczne, wszczepianie wszelkiego rodzaju implantów, dializoterapii a także podczas wkłuć dożylnych i dotętniczych. Środowisko mikrobiologiczne szpitali i gabinetów lekarskich ( np. powietrze, woda, powierzchnie podłóg i urządzeń) stanowi istotne źródło zakażeń szpitalnych. Rezerwuarem najgroźniejszych zakażeń mogą być nawilżacze i nebulizatory, urządzenia wentylacyjne,bronchoskopy, endoskopy, woda bieżąca, żywność leki oraz odpady medyczne. Duża liczba zakażeń przenoszona jest również przez ręce( program Czyste Ręce )personelu medycznego. Ważne jest, aby wszystkie zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek odbywały się w warunkach jałowych. Tylko odpowiednio nadzorowane środowisko mikrobiologiczne placówki medyczne mogą być gwarancją minimalizacji ryzyka przeniesienia zakażenia a co za tym idzie zwiększenia skuteczności prowadzonej terapii oraz minimalizacji kosztów związanych ze skutkami zakażenia. Koszty leczenia i ewentualnych roszczeń związanych z zakażeniem szpitalnym oraz koszty związane z utratą zaufania pacjentów o złej opinii mogą być nieobliczalne. Wdrożenie obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo pacjentom i personelowi jest zatem niezmiernie ważne i stanowić powinno cel nadrzędny. Od czego zależy bezpieczeństwo pacjenta placówek medycznych? Do podstawowych kryteriów oceny należą między innymi:
 1. Zarządzanie personelem/ liczba i kwalifikacje zatrudnionego personelu
 2. Warunki lokalowe
 3. Metodyka unieszkodliwienia źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia zakażeń
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
 5. Analiza i monitorowanie zagrożeń biologicznych
 6. Procedury udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniające zapobieganiu , zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych
 7. Postępowanie z pacjentem zakażonym lub z podejrzeniem choroby zakaźnej
 8. Procedura postępowania w przypadku zranienia lub kontaktu z materiałem potencjalnie zagrożonym
 9. Środki zapobiegawcze m. in. stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej dla personelu i pacjenta
 10. Mycie i dezynfekcja rąk
 11. Identyfikacja i identyfikowalność zastosowanych wyrobów, sprzętu i narzędzi
 12. Procedury bezpiecznego użytkowania sprzętu i aparatury medycznej
 13. Dezynfekcja pomieszczeń , sprzętu medycznego i narzędzi
 14. Sterylizacja narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
 15. Nadzorowanie żywienia chorych
 16. Procedura nadzorowania usług zaleconych na zewnątrz (np. posiłki dla pacjentów, sprzątanie, usługi medyczne, sterylizacja)
 17. Nadzorowanie infrastruktury zapewniającej higienę
 18. Nadzorowanie wyrobów i usług niezgodnych z wymogami Czystego Leczenia
 19. Działania korygujące i zapobiegawcze
Certyfikat Czysty Szpital w programie Czyste Leczenie jest prestiżowym wyróżnieniem placówek medycznych dbających o minimalizację ryzyka przenoszenia zakażeń. Ponad 400 placówek ochrony zdrowia poddało się audytom przeprowadzonym uprzednio przez DEKRA CERTIFICATION. Obecnie audytorzy związani są z jednostką certyfikującą GCS Quality Sp. z o.o.

Proces certyfikacji polega na przeprowadzeniu obserwacji w oparciu o konkretne standardy i określeniu poziomu ich wdrożenia. W oparciu o wyniki obserwacji zostaje podjęta decyzja o przyznaniu certyfikatu i umieszczeniu placówki medycznej na stronie internetowej Czyste Leczenie jako organizacji certyfikowanej. Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Gremium Certyfikacyjne na podstawie ustalonych wymagań i po przeprowadzeniu określonej procedury oceniającej.

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie specjalizuje się w realizacji usług doradczych związanych z doskonaleniem nowoczesnych standardów higieny. Zakres usług doradczych może być zróżnicowany w zależności od potrzeb poszczególnych organizacji. Może obejmować szkolenia i warsztaty dla personelu , współpracę przy opracowaniu niezbędnych procedur aseptycznych (zwłaszcza dla nowych i innowacyjnych urządzeń medycznych) oraz przygotowanie ich do certyfikacji Czysty Produkt.

Certyfikacja Czysty Szpital , Czysty Gabinet to doskonałe narzędzie do zapewnienia wysokiego standardu leczenia i bezpieczeństwa pacjenta , a co za tym idzie dobrej pozycji na rynku usług medycznych. Z naszych doświadczeń wynika, że czołowe szpitale i gabinety, które poddały się już certyfikacji Czyste Leczenie, odczuły wymierne korzyści z certyfikacji czego dowodem są ponowne audyty oraz ich recertyfikacja.